Vietnamese Basic Dictionary for Tourist

Hue Imperial City - Vietnam travel

It’s very interesting to know some basic Vietnamese words while traveling in Vietnam. Here we give you some basic Vietnamese words with the phonetic spelling to help you talk with Vietnamese people in a friendly way.

We chúng tôi choong toi
Please xin som
1 10 Thank you cám ơn cam uhn
Mot Mooy Hello xin chào sin chow
2 20 Goodbye chào/tạm biệt chow/tam beet-et
Hi Hi-mooi Sorry xin lỗi sin loy
3 21 I want to buy tôi muốn mua toy moo-uhn mooa
Ba Hi-mooi-mot How much? bao nhiêu ba-ow nyew
4 99 Want to go muốn đi moo-uhn de
Bawn Cheen Mooy-cheen Where is ở đâu uh dow
5 100 Hotel khách sạn khack san
Num Mot-chum Restaurant nhà hàng nya hang
6 101 Toilet nhà vệ sinh nya veh sing
Saow Mot-chum-ling-mot Bottled warter nước khoáng noo-uk kwang
7 230 Boiled water nước sôi nook soy
Buy Hi-chum-ba-mooy Tea chè (north) chay
8 4000 trà (south) chah
Taam Bawn nyeen Coffee cà phê ca-fay
9 50,000 Ticket veh
Cheen Num-mooy-nyeen Railway station ga tàu gah
10 600,000 Hot nóng nong
Mooy Saow-chum-nyeen Cold lạnh lang
8,000,000 Do you have? có không ko..khong
Taam Chiew Yes I have vâng, có vahng,kwa
9,000,000,000 Good/Bad tốt/ không tốt toh-t/khong toh-t
Cheen Tee I (do not) like tôi (không) thích toy (khong) thik
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
I Tôi toy
You Anh (m) when addressing people the same age, formal ang
Chị (f) when addressing a woman who is slightly older than you chee
Em (m or f) when addressing some younger em
Ông(m),Bà(f) when addressing an elderly man(ong) or woman(ba) ong/ba
Cháu ( m or f) when addressing a child chow

Collected by Vietnam Travel Blog